Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn
.
. Print. Rediger
SelvregistreringFaglig dialogInstitutionens kommentarer
 
Generelle informationer om institutionen, der er relevante i forhold til tilsynet
Fx lederskifte, fusion, genhusning eller lignende
Institutionsnavn: Artillerivejens Krudtugler
Konsulent: Heidi Stephensen
Dato for faglig dialog: 26/8 2021
Deltagere: Konsulent Heidi, Pia institutionsleder, Berit medarbejder, Dorthe medarbejder, Bolette medarbejder. Forældrerepræsentanten var forhindret i at deltage på grund af corona-isolation, men har sendt en beskrivelse af forældresamarbejdet, der er sat ind under pejlemærket om forældrepartnerskab.

Nederst i denne rapport er observationerne skrevet ind og de kan med fordel læses før resten af rapporten.
Sociale relationer - barn/voksenkontakten
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Observationen i begge afdelinger viste medarbejdere der var varme, imødekommende og tilgængelige for børnene både i de indendørs aktiviteter og på legepladsen. Store dele af observationen foregik på legepladsen, hvor der var mange eksempler på fine små samspil i det dejlige sensommervejr, de fleste aktiviteter skete på børnenes initiativer. Derfor talte vi ved dialogen om, hvordan den samme positive kontakt mellem børn og voksne sikres på legepladsen, når vejret bliver koldere og børnene er knap så opsøgende selv. Medarbejderrepræsentanten fortalte at legepladsen i nr. 71a er under ombygning for blandt andet at give mulighed for at søge i ly, lege eller lave bål sammen med de børn, der ikke nyder udelivet i sjap og slud. Udvidelse af legemuligheder åbner op for andet end almindelige ”legepladslege” – gynge, klatrestativ eller cykler/mooncar. Der er blandt andet bygget halvtag, så der er etableret rum til mere stillesiddende lege såsom bordfodbold, bygge/konstruktionsleg, tegnebord og sofahjørne. Institutionen er stadig i gang med at etablere en organisering af disse rum, da der gerne skulle undgås sand og grus perler i dette område. Personalet har derudover drøftet, om det er nødvendigt, at alle børn er udendørs på samme tid eller om nogen profiterer mere af at være inde. Ved dialogen fortalte medarbejderrepræsentanterne også om, hvad de tilbyder børnene af leg og aktivitet, så selvom observationen primært viste børnenes initiativer, så sker der også vokseninitierede aktiviteter.

Ved observationen virkede relationen mellem personalet og børnene som tryg og personalet virkede som nogen børnene kan stole på. Blandt andet var der et eksempel, hvor en voksen forlader en aktivitet, han selv har sat i gang på legepladsen, men efterfølgende vender han tilbage og udvider legen ved at tilbyde nye ideer. Et fint eksempel at voksne er til at stole på, selvom de lige går væk et øjeblik.

Ved dialogen talte vi om muligheden for at kunne gemme sin leg til senere på dagen eller dagen efter, hvilket er et forholdsvis nyt tiltag for at forbedre relationen både mellem børn og voksne og børnene imellem. Personalet oplever også, at samspillet er bedre, når børnene får mulighed for selvbestemmelse blandt andet i forhold til, hvornår de vil spise. Personalet har ønsket at denne kommentar bliver sat ind i rapporten, som et supplement til ovenstående: ”Det ses, at når der bliver kaldt til samling at børnene ikke er klar. Men når den voksne er støttende for at de får en bid mad og gerne vil passe på deres leg, så de kan komme tilbage, ja, så ryddes rummet hurtigt. Mange børn komme tilbage. De børn der er ved at overtage de efterladte lege, bliver lige orienteret om at der er nogen i gang med denne leg, og de snart er tilbage, men de skal jo spørge om de må være med i legen.”

Personalet fortalte derudover om nye tiltag og justeringer i hverdagens overgange og rutiner - igen med den positive kontakt børn og voksne imellem for øje. For eksempel er tidspunktet for samling i vuggestuen blevet ændret, så det i højere grad tilgodeser børnenes behov og den gode relation.

Oplever personalet børn i udsatte positioner bliver de drøftet på stue- og/eller personalemøder, hvor medarbejderne planlægger, hvorledes barnet igen kan indgå og trives i fællesskabet. Personalet tager udgangspunkt i barnets ressourcer og arbejder for at finde de bedste løsninger som også involverer den øvrige børnegruppe og deres ressourcer. Medarbejderne handler hurtigt, hvis de oplever et barn i udsat position blandt andet ved at involvere forældrene hurtigt for at finde en fælles løsning.
Personalet nævner også de åbne døre som en fordel for at opbygge gode relationer, alle voksne kender børnene og ved bekymringer kommer der flere forskellige vinkler på barnets udfordringer og eventuelle løsninger. Medarbejderne giver ligeledes et eksempel på, hvordan de tilbyder børnene alternativer, hvis de er i situationer, der er svære og hvordan de bliver hjulpet tilbage til legen eller aktiviteten.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Både børnehave og vuggestue skal have genoptaget deres pædagogiske rutiner i forhold til selvhjulpenhed. Vær opmærksomme på at få afdækket alle aspekter af selvhjulpenhed, så der ikke er ting børnene førhen gjorde og kunne, som vi glemmer at få dem præsenteret for igen.
Heidi har tilbudt at sende materiale om fælles handleplaner med forældrene til vuggestuen.
Inklusion og fællesskab
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Ved dialogen talte vi om sidste års anbefalinger i forhold til det pædagogiske måltid. Med afsæt i personalets efterfølgende drøftelser er der foretaget mindre justeringer særligt i børnehaven. For eksempel har børnene mulighed for (i et vist omfang) selv at bestemme, hvornår de vil spise, men ved alle spisesteder er der nu en voksen til at tage imod børnene, når de kommer. Der læses stadig historier ved bordet og det bestræbes at udover maden, er måltidet et sted, som det skal være sjovt at deltage i. I vuggestuen er de ved at vende tilbage til selvhjulpenhed med små kander og selv øse mad op. Børnene i begge afdelinger deltager i et eller omfang i borddækning og oprydning. Ved observationen var der et eksempel der viste, at de er godt på vej, men stadig skal holde fokus. Et barn går rundt med en lille kost og en voksen spørger, om barnet kan se hvor der skal fejes? Hun peger under bordet og barnet kigger derind, da barnet ikke går i gang med fejningen, stiller medarbejderen kosten på plads. Der er ikke dårlig stemning, men måske heller ikke tid til at vente på barnets initiativ.
Ved observationen blev det bemærket, at der er børn der i løbet af dagen vælger at sidde og lege for sig selv i separate legeområder. Ved dialogen talte vi derfor om, hvordan personalet har blik for om alle børnene alligevel er en del af børnefællesskabet og der ikke er nogen, der bliver overset, fordi de ”bare passer sig selv”. Medarbejderne fortalte, at det er bevidst at børnene gerne må lege alene for eksempel i hundegården eller ved dukkehuset. Det er ”krydseren”, der skal være opmærksom på de børn, der leger derude, så der ikke er børn, der er faldet udenfor børnefællesskabet af den ene eller anden grund.
Som beskrevet i observationsdelen er der dele af det fysiske læringsmiljø særligt på den ene legeplads, der kan trænge til en kærlig hånd. Vi havde en længere drøftelse af det fysiske læringsmiljø og ideer til indretning både på legepladsen og stuerne. Personalet fortæller, at der allerede er taget kontakt til gårdmanden vedrørende forskellige ændringer og forbedringer på legepladsen. Medarbejderne har intention om at klargøre til leg på stuerne fra morgenstunden, men oplever også selv, der er variation i, hvor meget det bliver gjort.
TOPI bliver udfyldt to gange om året helt efter vejledningen og derefter bliver der skrevet handleplaner på børn i gul eller rød relation. Også børn i grøn relation kan have behov for en form for handleplan, men den er knap så omfattende og kan også bare være en fælles mundtlig refleksion på et stuemøde. Personalet bruger den officielle definition på kategorierne fra materialet og hvis medarbejderne er uenige i hinandens vurderinger, finder de som regel et kompromis fremfor at søge en fælles vurdering. Skal der laves en handleplan bliver forældrene hurtigt informeret, så et reelt samarbejde kan etableres. Vi drøftede, hvordan familiestrukturen og familieformer har ændret sig, og hvad det stiller af nye krav til os som personale i forhold til fælles handleplaner. Ved større bekymringer omkring et barn bliver den tværfaglige support hurtigt involveret.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Sprogindsatsen
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Udover at der visse steder i institutionen mangler sprogunderstøttende materiale i legestederne og på væggene, så vurderes sprogmiljøet som værende godt. Under observationen overværer jeg sang på legepladsen, højtlæsning under eftermiddagsmaden og mange fine og relevante samtaler med børnene både ude og inde. De voksne guider og vejleder positivt, benævner egne handlinger og bekræfter børnenes. Under dialogen kom medarbejderne i tanker om at de skal have nogle eksisterende billeder fundet frem til legeområderne. Billederne kan også være nogle nye motiver, som bliver fundet og fotograferet sammen med børnene.

Under eftermiddagsmaden hos de yngste børnehavebørn bliver der talt om forskellige papegøjer og Zoo. Personalet bruger forskellige ord og begreber og samtalen bliver dermed udvidet på naturlig vis.
Sprogvurderinger bliver udfyldt på de børn, der giver anledning til bekymring hos personale eller forældre. Vurderingerne bliver foretaget af den sprogansvarlige eller en anden uddannet pædagog. Ønsket er at så mange medarbejdere som muligt har kompetencen til at foretage vurderingen, så opgaven kan løses til alle tider. Sproghandleplanerne bliver udfyldt af personalet på stuen i fællesskab og i lighed med TOPI bliver forældrene også involveret. Har personalet undren eller bekymring over børnene bliver den sprogansvarlige brugt til inspiration og faktuel ny viden.
I vuggestuen har de for nylig haft et forløb i forhold til at udvide børnenes begrebsverden for eksempel dybe eller flade tallerkner, kop eller glas. Forløbet tog med afsæt i det aktuelle læreplanstema. Vi drøftede ved dialogen, hvordan sådan et forløb også er en del af dannelsesbegrebet og børnedemokratiet; hvordan kan jeg begå mig i samfundet og deltage på lige fod med andre? I den ene afdeling oplever medarbejderne at samtalerne ved frokosten er blevet bedre og længere blandt andet på grund af etableringen af primærvoksenfunktionen.
Udover ovenstående forløb arbejder institutionen for eksempel også med forholdsord som bliver naturligt inddraget i diverse lege eller motorikbaner, hvor fokus er rettet mod forholdsordene ”over, nedenunder, ved siden af osv.”.
Institutionen har en ugentlig sproggruppe, som alle børn kan deltage i, men lege og aktiviteter er målrettede børn med tale - hørelærer tilknyttet.
Sproginvesteringscasen er i fuld gang og det første møde er afholdt. Medarbejderne er derudover tilmeldt to kursusmoduler, som starter op i sensommeren/efteråret. Personalet i den ene afdeling har på et personalemøde udfyldt en handleplan ud fra metoden ”sprog i bevægelse” også som en del af den igangværende investeringscase.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Forældresamarbejde
Indsats

Tilpas indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Som nævnt øverst i denne rapport havde bestyrelsen ikke mulighed for at deltage i tilsynet, men formanden har sendt nedenstående beskrivelse af samarbejdet.
” Der er en løbende dialog fra de forskellige afdelinger/børnegrupper ud til forældrene via AULA, og derudover er der altid mulighed for, at man som forældre kan få en snak med enten pædagoger, afdelingsleder eller leder. Bestyrelsen er løbende informeret via mails, samt bestyrelsesmøder. Derudover har jeg som bestyrelsesformand en tæt dialog med Pia, omkring dagligdagen og evt. problematikker.
I det sidste år, med alle de Corona udfordringer, som der har været, har der selvfølgelig været nogle problemer, med det har mest af alt bundet i Corona-træthed fra forældrene, hvilket jeg tror, at vi alle sammen godt kan forstå. Jeg synes personalet agerer meget sympatisk her, og er lydhøre over for disse frustrationer - vi gør alle hvad vi kan.
Nu hvor verden skal til at åbne op igen, og vi skal finde vores vej tilbage til institutionen igen, de har vi gået stille frem, hvilket har skabt tryghed for personalet, børnene og dermed også forældrene. Personalet har nu taget initiativ til et forældremøde, med en åben dialog om, hvordan vi får åbnet institutionen igen. Der er stor opbakning til dette forældremøde, som skal finde sted i september. For mig som forældre, er det dejligt, at der bliver skabt et åbent forum, hvor vi kan tale på tværs af de forskellige børnegrupper og afdelinger - som jo er meget forskellige, i det vi har vuggestuer, børnehave og en udflytterbørnehave.
Bestyrelsen har haft en helt overordnet tro på, at en god institution for vores børn skabes ved, at vi som forældre må sætte vores egne behov sidst. Forstået på den måde, at for at en institution skal være et dejligt sted for børnene, så skal det være en god arbejdsplads for personalet. Det kan være lidt af at sats at turde sige det højt til en stor forældregruppe.
Så i bestyrelsens samarbejde med institutionen er fokuseret på personalet, børnene - og til sidste forældrene.
Jeg synes godt, at jeg efter 6 år i bestyrelsen, tør stå på mål for, at vi er lykkedes med dette, og at vi derfor i dag har en glad forældregruppe, som udviser stor tillid og forståelse for dagligdagen og de forskellige afdelinger. Og vigtigst af alt, så har vi en stor flok børn er glade og trives.
Hilsen
Louise Zøller Bestyrelseformand ”
Institutionen er i gang at lukke op efter corona - restriktionerne og har i den forbindelse besluttet at forældrene igen er velkomne indendørs om eftermiddagen, men stadig ikke om morgenen. Medarbejderne oplever at afleveringerne er blevet bedre ved at børnene siger farvel til forældrene og ikke omvendt, det har givet væsentligt mere ro og mindre gråd. Pædagogisk er der mange gode argumenter for denne ordning, da børnene slipper for mange forstyrrelser og opbrud, men hvordan den nye praksis skal se ud, besluttes endeligt d. 10/9 2021 på et forældremøde, så forældrene kan komme med input til den fremtidige praksis.
Medarbejderne oplever, at de i et rimeligt omfang har kunne bevare den gode forældrekontakt under corona-restriktionerne om børnenes trivsel og hverdag, selvom kontakten er foregået udendørs og i et mindre omfang AULA er for eksempel blevet brugt til information 2 – 3 gange om ugen under hele coronaen, hvilket er mere end vanligt. Institutionens faste struktur for afholdelse af forældresamtaler både i forhold til trivsel og overgange har stort set kunne opretholdes, blandt andet har de været afholdt digitalt og som walk and talk.
Derudover har personalet i stort omfang opfordret og tilbudt forældrene at de altid kan ringe for information.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Generelt er Artillerivejens Krudtuglers forældresamarbejde rigtig fint og der er intet ved hverken observation eller dialog, der giver anledning til bekymring eller øget opmærksomhed. Vurderingen ”tilpas” skyldes ene og alene at institutionen står overfor en eventuel gennemgribende forandring af deres forældrekontakt og forældrenes fysiske adgang i huset. Forandringerne har fundet sted under coronaen, som en midlertidig foranstaltning, men gøres den permanent vil det måske også kræve en ændring i institutionens pædagogik og struktur.
På det planlagte forældremøde d. 10/9 skal den nye struktur drøftes åbent og grundigt og der skal findes en ny ramme for aflevering/afhentning i samarbejde med forældrene. Derefter skal personalet finde den bedst mulige måde at få implementeret beslutningerne.
Sammenhæng og overgange
Indsats

Tilpas indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Som beskrevet i observationen var nogle af hverdagens små overgange for eksempel fra legeplads til frokosten noget hektiske og forvirrende, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for hverken børn eller voksne. Medarbejderne fortæller, at de allerede dagen efter observationen har behandlet emnet, da de selv er opmærksomme på problemet. Vuggestuen har lige modtaget en stor gruppe nye børn, så kombinationen af corona - genåbning og nye børn har både udløst forvirringen men også behovet for at få diskuteret overgangen sammen. Medarbejderne fortæller om deres eget bud på, hvad der går galt i overgangen, og deres fremlagte løsningsforslag er helt målrettet udfordringen.
Ved dialogen talte vi om, hvordan de forskellige børnegrupper starter op i institutionen. Uanset hvilken afdeling det nye barn har fået plads i er der en fast struktur for de første dage eller uger alt efter barnets behov. Når barnet skal videre fra vuggestuen til børnehaven skriver personalet en vidensoverdragelse og er der lidt større bekymringer på spil afholdes også fælles samtale med forældrene.
De kommende skolebørn besøger skole og KKFO, der bliver afholdt diverse samtaler med forældrene efter vejledningen og der bliver skrevet vidensoverdragelse på alle børn.
Som del af skolebesøget forbereder børn og personale tegninger og spørgsmål, som de er nysgerrige eller uvidende om i forhold til skolestart.
Førskolegruppen mødes en gang om ugen, hvor dagen starter med ”gymnastiktime” og ellers er bygget op med et fast program med pauser, penalhus osv. Gruppen arbejder ud fra temaer som kan være monstre, nordiske guder og lignende, der udfordrer fantasien. Derudover er der særlig fokus på selvhjulpenhed og passe på egne ting.
Medarbejderne fortalte om deres overvejelser i forhold til skoleudsatte børn og hvordan de arbejder på at undgå skoleudsættelser. En løsning kan for eksempel være at lade et barn deltage hos en anden aldersopdelt aktivitetsgruppe end sin egen, men fortsætte med førskolegruppen. På den måde kan personalet arbejde med barnet på fere planer.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Personalet skal drøfte, hvordan hverdagens små overgange kan gøres trygge og overskuelige for børnene. Kan overgange eventuelt finde sted i mindre grupper, så alle ikke skal det samme på samme tid? Har vi de rette overgange? Er der for mange? Kender alle både børn og voksne deres plads og funktion i overgangen?
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Ved den faglige dialog og observation har vi drøftet Artillerivejens Krudtuglers metodiske arbejde og faglige refleksioner, hvoraf det meste er berørt her i rapporten.
Det gælder for:
• Stue – og personalemødestruktur med fast dagsorden, der altid rummer drøftelse af børnene.
• Topi med tilhørende handleplaner
• Fast brug af EVAs materiale til handleplaner og evaluering
• Mundtlige og skriftlige praksisfortællinger som grundlag for drøftelser af børn.
• Jævnlige evalueringer med afsæt i læreplanstemaerne ud fra EVAs materiale
• Pædagogisk årshjul som sikrer at alle temaer fra læreplanen bliver behandlet og evalueret
• Sprogvurderinger med tilhørende handleplaner
• Aldersopdelte børnegrupper med udvalgte aktiviteter i løbet af ugen
• Primærvoksen funktion
• Sproggruppe fast en gang om ugen
• AULA
• Struktur for forældresamtaler
• Vidensoverdragelse
• Førskolegruppe
Derudover fortalte medarbejderne om kontinuerlige oplæg fra eksterne samarbejdspartnere som del af deres fælles kompetenceudvikling.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Vi nåede ikke at kigge institutionens medbragte dokumentation igennem, som ellers var en anbefaling fra sidste års tilsyn. Vi aftalte derfor at det ville blive medbragt igen til opfølgningen på tilsynet sammen med institutionens egen konsulent.

Evt. drøftelse af den pædagogiske læreplan
Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan udover drøftelserne under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her.


Opfølgning
Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden.

Observation Artillerivej 71 b 23/8 2021
Observationen finder sted i tidsrummet 9 – 11 og starter med en rundvisning sammen med institutionslederen.
Vuggestuen er traditionelt indrettet med separate stuer og et centralt fællesrum.
Stuerne har flere legesteder, men legezonerne fremstår ikke tydeligt ligesom der kun er et sparsomt tilbud af tilbehør i for eksempel køkkenkrogene. Der er ikke klargjort til leg, da observationen starter, men flere steder er der stillet legetøj frem, da børnene kommer ind fra legepladsen senere på formiddagen.
På stuerne er det meste legetøj og bøger tilgængeligt for børnene, så de kan sætte leg i gang uden voksenhjælp. Børnene har mulighed for både at være i høj og lav aktivitet for eksempel på ribber eller i et stille læsehjørne. På væggene hænger der i voksenhøjde diverse udsmykning og sangtekster, men herudover er der ikke meget sprogunderstøttende materiale for eksempel i legestederne.
Legepladsens legeredskaber fremstår lidt slidte og kedelige. Til gengæld rummer legepladsen et rigt udvalg af træer, buske og andre gemmesteder samt udsigt til heste og kænguruer. Legepladsen er domineret af et stort område med sand, hvor der foregår mange lege i små grupper. Derudover er der blandt andet et område med gynger og et delvist afskærmet område med cykler og scootere. Dette område virker lidt kedeligt, da der ikke er noget til at understøtte legen for eksempel en butik eller benzinstander at køre hen til.
Medarbejderne er varme, imødekommende og opmærksomme på børnene. De tilpasser sig sprogligt børnene ved blandt andet at bekræfte deres handlinger, positivt vejlede dem eller stille relevante spørgsmål (kan du se, hvor du skal feje?).
Børnene får trøst, så snart de har behov for det og generelt er personalet tilgængelige for børnene under hele observationen. De voksne fordeler sig fint og hensigtsmæssigt på legepladsen og bliver i den leg eller samtale de har i gang med et eller flere børn. Generelt er alle voksne sammen med en mindre gruppe børn gennem hele formiddagen og overalt hører jeg fine samtaler om det, der optager børnene lige nu.
Der er ved enkelte lejligheder mindre konflikter mellem børnene som bliver løst med en anerkendende tilgang overfor begge parter, for eksempel bliver et barn skubbet ned fra nogle mælkekasser af et andet barn, barnet, der skubbede, blev mødt med forståelse for sin intention om leg, mens det andet barn blev trøstet. I løbet af formiddagen observerede jeg, hvordan medarbejderne læste og handlede på børnenes intentioner inden situationerne eventuelt udviklede sig til konflikter.
Efter formiddagsmaden er børnene med til at vaske hænder og på en stue forsøger et barn også at hjælpe med fejning efter maden.
Da de skal på legepladsen, deltager børnene også i påklædningen så godt de kan. Samme billede viser da de kommer ind igen til frokost – børnene deltager i garderoben og vasker selv hænder.
Observationen sluttede kort før frokostens start, så jeg nåede ikke at se, hvilke deltagelsesmuligheder og selvhjulpenhed børnene bliver tilbudt ved måltidet. Jeg kunne dog se at stuerne spiser ved henholdsvis langbord eller i mindre grupper.
Både da børn og voksne skal fra stuen og ud på legepladsen og senere den modsatte vej ind for at spise virker overgangen lidt rodet. På vej ud får/tager børnene tøj på efterhånden, som de er færdige med at vaske hænder. En voksen går derefter med de første børn ud. Da vi skal ind igen forlader alle børn og voksne legepladsen samtidig, hvilket giver en del uro og gråd i garderoberne, da mange skal det samme på samme tid. Nogle af børnene får overtøj og sko af på stuen, hvilket bidrager yderligere til oplevelsen af uro. Flere af børnene går lidt planløst rundt og virker ikke til at vide hvad de skal nu. På en stue får et barn sat sig ved det forkerte frokostbord, men medarbejderen er også selv i tvivl om hvor han skal sidde. Barnet ender med at selv bestemme om han vil spise ved det ene eller det andet bord.
Forholdsvis hurtigt får medarbejderne styr på situationen, men det var en hektisk start på frokosten.

observation Artillerivej 71 a 24/8 2021
Børnehaven er inddelt i funktionsopdelte rum og værksteder, mens vuggestuen består af en enkelt stue. Indretningen og inventaret viser tydeligt, hvilken funktion rummet tilbyder og flere steder er der mulighed for at børnene kan lade deres leg/byggeprojekter blive stående enten til efter måltidet eller i et skab til dagen efter. Børnene kan vælge mellem forskellige legeformer og høj og lav aktivitet. Ligesom i naboafdelingen mangler der lidt tilbehør og klargøring af legestederne.
Rummene er alle udsmykket med børnenes produktioner.

Legepladsen er meget stor og rummer adskillige muligheder for alverdens aktiviteter og lege. Der er flere legeområder med mulighed for at klatre, gynge, rutsje, bordfodbold, bål, skovområde mv. Legepladsen virker mere velholdt og klargjort end naboafdelingen blandt andet er her flere grønne planter og diverse udsmykning og pynt. Vuggestuen har en mindre afgrænset del af legepladsen med redskaber tilpasset deres aldersgruppe.

Krudtuglens medarbejdere er varme, imødekommende og opmærksomme på børnene. Samværet er præget af nysgerrighed på det børnene fortæller eller foreslår, for eksempel vil børnehaven tage på tur dagen efter på børnenes opfordring. Selvom de voksne flytter sig fra rummet eller aktiviteten vender de ofte tilbage og genoptager samtalen eller legen med børnene.

Medarbejderne er anerkendende og forsøger at tage barnets perspektiv. For eksempel bliver et barn afvist af to andre børn, men ved hjælp af mægling fra en voksen bliver legen genoptaget med deltagelse af alle tre børn. Generelt er personalet optagede af at høre, hvad børnene har på hjertet og stiller relevante spørgsmål for at forstå dem bedre. For eksempel udviklede en aktivitet i træværkstedet sig på baggrund af et barns ønske om at fremstille en bestemt figur med bestemte funktioner.

De yngste børnehavebørn og vuggestuen spiser eftermiddagsmad på deres egne stuer, mens de øvrige børn spiser i børnehavens cafeområde. Der er god stemning under måltidet, selvom både børn og voksne til tider går en del rundt i lokalet. Børnene finder selv hen til deres foretrukne rum og går i gang med leg eller aktivitet, når de er færdige og har ryddet op efter sig. Overgangen til leg og aktivitet virker travl men rolig både på stuerne og i cafeområdet.
Hvilket tilsyn forventes gennemført næste år?
Ordinært tilsyn

Afslut faglig dialog
Ja
Genvej til mail-skabelon
Afslutningstidspunkt:
31-08-2021
Afsluttet af:
No presence informationHeidi Karina Stephensen